meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

هفت جمله مخرب که موفقیت را مهار میکند - //

آیا مي خواهید در زندگی، فرد بسیار موفقی باشید. مسلما هرکسی این را مي خواهد، اما کلمات و جملاتی که به کار مي برید** ادامه مطلب

 

 

 

 

7جمله مخرب که موفقیت را مهار می کند

 

آیا مي خواهید در زندگی، فرد بسیار موفقی باشید. مسلما هرکسی این را مي خواهد، اما کلمات و جملاتی که به کار مي برید روی موفق شدن یا نشدن تان بسیار موثر است. حرف هایی که در محل کارتان بر زبان مي رانید اهمیتی ندارد که چقدر برای خودتان بي ضرر به نظر آیند، اما ممکن است مانع بالارفتن از پله های ترقی شوند و رویای به موفقیت رسید نتان را بر باد دهند. حرفه و کارتان مهم تر از این است که با عبارات منفی نابود شود. در این بخش به هفت جمله ای که باید از فهرست مربوط به حرفه تان بردارید، اشاره شده است.

این تعریف شغل من نیست: وقتی شما کار و موقعیت فعلي تان را پذیرفته اید پس بخوبی از مسئولیت ها و حجم کاری تان باخبر هستید. پس از ماه ها یا سا ل ها کار در حرفه تان نقش تان نیز بیشتر شده و شکل اولیه اش تغییر مي کند. وقتی رئیس تان مسئولیت های دیگری روی دوش خسته شما مي گذارد، بسیار وسوسه مي شوید در برابر آن، همان لحظه بایستید. اما اینجا انتخاب بهتر این است که به جای مخالفت در لحظه، زمانی در نظر گرفته و به دیدن رئیس تان بروید و در مورد کارتان با او صحبت کنید، سپس به او یادآور شوید که وظیفه اصلي تان چه بوده است و این وظایف جدید خارج از چارچوب اصلی است و ممکن است وقت تان اجازه انجام دادن آن را ندهد. گفتن این حرف درست موقعی که کاری به شما محول مي شود، تاثیر بسیار بدی روی رئیس تان مي گذارد، به طوری که شما را فردی تنبل و از زیر کار در رو معرفی مي کند .

نمي توان این کار را انجام داد: فرار از مشکلات شما را ترسو نشان مي دهد و آدم های ترسو موفق نمي شوند. به جای این که پروژه ای را به طور کل کنار بگذارید، برای انجام دادن آن به چند روش فکر کنید و به گزینه هایی هرچند ناقص اشاره کنید تا مشخص شود که شما واقعا برای انجام دادن پروژه تلاش مي کنید. البته در این گونه مواقع هم خیلی کم پیش مي آید که کاری انجام نشود. به جای فراراز کار مشکل، ارائه راه حل، شما را عضو با ارزش گروه معرفی مي کند و هر بار موفقیت در کاری مشکل، شما را به موقعیت های بهتری مي رساند.

تقصیر من نیست: هیچ کس دوست ندارد جایی کار کند که مدام تقصیرها را به گردن او مي اندازند. اما در هرحال زمانی پیش مي آید که خطایی مرتکب شده اید و کاری به سبب اشتباه شما با مشکل مواجه شده است. در این گونه مواقع به جای این که گناه تان را به گردن این و آن بیندازید، آن را بپذیرید. پذیرفتن خطاها شخصیت خوب شما و این را که مي توانید از اشتباهایتان درس گرفته و به تکامل برسید نشان مي دهد،اما اگر به جای پذیرفتن خطایتان، دیگران را متهم کنید، نشان می دهید هرگز پیشرفتی نخواهید کرد چرا که توانایی یادگیری از خطاهایتان را ندارید .

این کار فقط یک دقیقه طول مي کشد: این جمله را هرگز نگویید مگر این که واقعا کاری وجود داشته باشد که بشود در 60 ثانیه انجام داد. هرگز قول زود انجام دادن کاری را ندهید. گفتن این که یک دقیقه بیشتر طول نمي کشد، باعث مي شود تلا شتان دست کم گرفته شود. ممکن است به سبب مهارت و تیزهوشی در کارتان بتوانید آن را زود انجام دهید، اما با این روش رئیس تان متوجه نمي شود که شما کاری را که واقعا زمان بر بوده، فقط به سبب مهارت تان بسرعت انجام داده اید.

من کمک نمي خواهم: کاری را تنهایی به انجام رساندن ممکن است فقط شیوه  قهرمان های فیلم های اکشن باشد، اما آن افراد هم در محل کار نمي توانند به تنهایی قهرمان شوند. ممکن است تصور کنید مي توانید پروژه ای را به تنهایی به پایان برسانید، اما کار گروهی بسیار ضروری است. در واقع توانایی کار کردن با دیگران نشان دهنده توانمندی افراد است .

منصفانه نیست: زندگی منصفانه نیست و اغلب حرفه تان آن گونه که مي خواهید درست پیش نمي رود. به جای شکایت کردن باید به مشکلات موجود و این که چه راه  حل هایی مي توانید برای آنها پیدا کنید، توجه کنید. مثلا اگر سرکارتان یکی از همکاران با بي انصافی تمام کارتان را از شما مي دزدد، به جای گله و شکایت دنبال راه حل تازه ای باشید. مثلا مي توانید پیشنهادی مبتکرانه برای انجام همان کار بدهید. با این روش نه تنها جلوی بي انصافی دیگران را مي گیرید، بلکه چند قدم به موفقیت بیشتر نزدیک مي شوید. همیشه پیدا کردن یک راه حل به مراتب بهتر از نق زدن و گله کردن است .

این روشی است که همیشه انجام مي شود: انجام دادن یک کار به روش همیشگی هیچ کس را به موفقیت نمي رساند. اگر مي خواهید در کارتان پیشرفت کنید، باید راه های تازه ای برای پیشبرد آن به کار ببرید. چه بسا در این مسیر فرصت های بهتری برای موفق شدن در کارتان به دست آورید. روش های تکراری، حرفه و زندگي تان را به روزمرگی و کسالت مي کشاند.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.