meta charset="UTF-8">

جامعه یاوری خراسان

در مجالی كه برايم باقيست باز همراه شما مدرسه ای می سازيم

برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی - 11/21/1395

در نخستین روزهایی که متمم شکل گرفت، همه تاکید ما بر «توسعه مهارتهای فردی» متمرکز بود. همچنانکه می‌دانید خود متمم هم از مخفف عبارت «محل توسعه مهارتهای من» اقتباس شده است.

در نخستین روزهایی که متمم شکل گرفت، همه تاکید ما بر «توسعه مهارتهای فردی» متمرکز بود. همچنانکه می‌دانید خود متمم هم از مخفف عبارت «محل توسعه مهارتهای من» اقتباس شده است.

برای مشاهده هر عکس، بر روی آن کلیک نمایید.