کتابخانه روستایی

 

کتابخانه شهر ارسک در خراسان جنوبی 25% اجرا شده سهم دولت پرداخت نشده.

کتابخانه در روستای ارسک. تکمیل آن نیازمند 300 میلیون تومان اعتبار است