می خواهم کتابخانه روستایی بسازم

اهدای کتاب به کودکان اهدای بال پرواز به دانایی است و چه بهتر که این یار خاموش در دسترس همگاان قرار گیرد. بهره مندی از آموزش و دسترسی به کتابخانه ها حق همه انسان هاست. در هر جایی که زندگی می کنند از بزرگترین شهرها گرفته تا روستاهای کم امکانات. اما متاسفانه بسیاری از روستاها و مدارس مناطق محروم کشور از این امکان بی بهره اند و کودکان و نوجوانان این مناطق به سختی به کتابهای مورد نیاز خود دسترسی دارند.