می خواهم اورژانس جاده ای بسازم

جامعه یاوری خراسان به برخی از مناطق که از درمانگاهها و بیمارستانها فاصله زیادی دارد و تصادفات خودروها جان بسیاری را می گیرد اندیشیده و پس از مکاتبه با اداره مربوطه تقاضای آمبولانس و پرسنل در برابر احداث محلی برای اسکان پرسنل و آمبولانس کار را آغاز می کند و نمونه اش در عرب آباد در سه راهی کرمان بهره برداری می گردد.