می خواهم خانه بهداشت روستایی بسازم

جامعه یاوری ابتدا فهرستی از مناطق محروم و نیازمند که فاقد واحدهای بهداشتی است و دسترسی به درمانگاه و بیمارستان ندارند از شبکه بهداشت اخذ می کند و با هماهنگی شبکۀ بهداشتی است و تفاهنامه تنظیم و تعهد نیروی انسانی مورد لزوم و آمبولانس در پایگاه را اخذ می کند.
در صورتیکه جامعه یاوری از همکاری و هماهنگی و تعهد دولت مطمئن شد پس از تصرف زمین رایگان از شبکه بهداشت، کار را در محلی مناسب آغاز و نسبت به احداث خانه بهداشت روستائی که نمونه های زیادی در روستاهای محروم داریم اقدام می نماید.