می خواهم مدرسه بسازم

معمولاً زمین مــدرسه را آمــوزش و پرورش از زمین های آموزشی در اختیار، به طــور رایگان به جامعه یاوری واگذار و تحویل می دهد و جامعه یاوری مقدمات مراسم کلنگ زنی را در مناطق فراهم و با یک تفاهمنامۀ ۵۰% هزینه ها را آموزش و پرورش و ۵۰% خیر تعهد می نمایند که در صــورت تنظیم قرارداد جامعه یاوری از آغاز تا پایان پروژه نظارت کرده و تفاهمنامه به نمایندگی از طرف خیر تنظیم و مدارک با سازمان نوسازی امضاء و تا پایان کار و رسیدن به بهره برداری با حضور خیر و نیکوکاران خیراندیش پروژه را افتتاح و در اختیار آموزش و پرورش منطقه می گذارد. (بدیهی است به هر دلیلی با ۵۰% خیر کار باتمام نرسد آموزش و پرورش باید کار احداث را به پایان ببرد.)
ادامه کار با نقشه های استانداردی است که آموزش و پرورش برای واحدهای آموزشی در اختیار دارد به جامعه یاوری تحویل می شود و خیر متناسب با پولی که قصد هزینه کردن دارد، یکی از نقشه ها را از سه کلاسۀ روستائی در حدود ۱۰۰ متر زیربنا تا هنرستان های صنعتی و کشاورزی پنج هزار متری انتخاب و با مشارکت آموزش و پرورش احداث می کند.
جامعه یاوری با یک برنامه زمانبندی شده به نظارت از پروژه می پردازد و به نسبت پیشرفت کار وجوه اخذ شده را به آموزش و پرورش منطقه تحویل می دهد، ناظر نوسازی بر ساخت واحد آموزشی نظارت می کند ولی جامعه یاوری نیز در صورت لزوم از ناظرین با سابقه به طور رایگان استفاده می کند.
اولویت ساخت مدرسه در مناطقی است که آموزش و پرورش امکان ساخت و ساز نداشته و چه بسا که از خیل همین محرومین روستاها نخبگانی ظهور کرده اند که نمونه های آن به عنوان محقق عالی مقام یا  در خارج از کشور افتخاری برای ایرانیان به نمایش گذاشته اند یا در داخل کشور برای شهر و روستای خود مفیدند و افتخار آفرین بوده اند.