خانه بهداشت

 

پروژه هاي خانه بهداشت و بیمارستان جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي

 

501

كمك به ساخت بيمارستان براي بيماران سرطاني

مشهد

قاسم آباد

امام رضا(ع)

جامعه ياوري خراسان

ـ

000/000/60

بهمن 84

اجرا شد

 

502

خانه بهداشت

مشهد

خوش هوا

خوش هوا

خانم فرزانه جامع

60

000/160/98

28/4/1384

اجرا شد (1/8/1384)

 

503

ساختمان بخش سي تي اسكن بيمارستان

قاين

قاين

شهدا

آقاي مهندس وجيه الهي

500

000/000/000/1

بهمن 84

اجرا شد

 

504

خانه بهداشت

فردوس

باغستان

فاطمه ارمغاني (مادر شهيد حميدرضا ملكي

آقاي مصباح

 

62

000/000/180

ارديبهشت 86

اجرا شد

 

505

خانه بهداشت

طبس

ده نو

ده نو

خانم فرزانه جامع

62

000/000/120

 

ارديبهشت86

اجرا شد

 

506

خانه بهداشت اسماعيل آباد

 

طبس

اسماعيل آباد

خانه بهداشت

جامعه ياوري خراسان

75

000/000/500

مهر 87

اجراشد