اورژانس جاده ای

 

 

پروژه هاي اورژانس جاده ای جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي

 

501

ساختمان اورژانس

چناران

سيدآباد

نیمه تمام

 

آقاي ميلاني زاده

108

000/000/180

آبان 85

معوق

 

502

اورژانس جاده اي

طبس

عرب آباد

محمد حسين عطاري مصباح

آقاي مصباح

100

000/000/300

ارديبهشت 86

 

اجرا شد

 

503

اورژانس جاده اي خونيك

قاين

خونيك

 

اورژانس جاده ای

 

مهندس شافعي

100

000/000/400

آبان 87

اجراشد