جامعه یاوری

 

پروژه هاي کتابخانه جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي

 

501

كمك به تجهيز كتابخانه

بجستان

بجستان

دانشگاه پيام نور

آقاي مهندس شافعي

-

000/000/50

مهر86

اجرا شد