جامعه یاوری، یاری دهنده دانش‌آموزان بی بضاعت

جامعه یاوری، یاری دهنده دانشآموزان بی بضاعت

مدیرعامل جامعه یاوری خراسان  در خصوص برنامه حمایت تحصیلی این جامعه گفت: در حالی که ارزش مدارک تحصیلی در حال حاضر کمرنگ شده،  در نظر داریم این افراد را به سمت هنرستانها هدایت کنیم چرا که در این مکانها فارغالتحصیلان میتوانند جذب بازار کار شده و برای خود و جامعهشان مفید باشند. بنابراین ما نمیخواهیم در جامعه دانش آموز و نخبگانی بیکار داشته باشیم بلکه خواستار این هستیم تا کسانی که فارغالتحصیل میشوند حداقل بتوانند اداره زندگی خود را به دست گرفته و سربار جامعه نباشند .

علی دادور افزود: برای اجرای طرح حمایت تحصیلی جامعه یاوری خراسان از ده رئیس آموزش و پرورش مناطق محروم حومه مشهد دعوت کردیم و آنان دانشآموزان نیازمندی را که نیاز به حمایت داشتند معرفی کردند ولی با توجه به این که تعداد این افراد زیاد بود و توان جذب همه آنها را نداشتیم حدود 50 نفر از این افراد را که شامل دانشآموز و دانشجو میشدند را جذب کردیم که ماهیانه به آنها از محل کمک های مردمی و خیرین عزیزکمک مالی می شود.

وی با بیان این مطلب که همواره با هدف شناسایی پیش رفتیم و پس از آن تصمیم به انتخاب بهترینها گرفتیم، عنوان کرد: هم اکنون به نسبت فعالان در دانشگاهها و هنرستانها، دانشآموزان دوره دبیرستان را بیشتر حمایت میکنیم و این افراد به طور مستقیم تحت نظارت جامعه یاوری خراسان قرار دارند.

دادور تصریح کرد: حساب بانکی برای این دانشآموزان در بانک تجارت باز کردهایم تا پول به صورت مستقیم به دست مادرانشان به عنوان متولی برسد. به این دلیل که مادران در این سیر همراه ترند.

مدیرعامل جامعه یاوری خراسان افزود: آخر هر ماه به حساب این افراد پول واریز میشود، این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.  هم چنین سعی میکنیم تعداد بیشتری از نیازمندان را شناسایی کرده و خیرین بیشتری را جذب کنیم و امیدواریم این امر در آینده محقق شود.

وی درخصوص نحوه شناسایی این نوع  دانش آموزان گفت: این دانشآموزان در روستاهای بسیار دور و به صورت پراکنده هستند به طوری که دسترسی به آنان سخت می باشد و بعضی از آنها را شناسایی نکردهایم اما افرادی که دبیر یا معلم هستند و مستقیما با آنها در ارتباط بوده و این افراد را به ما معرفی میکنند. به عنوان مثال خانم نسرین رضایی یکی از حمایتگران در بخش تبادکان است که به وسیله ایشان توانستهایم مطمئنترین دانش آموز را در جهت هدف خیر انتخاب کنیم.

 

در صورت وجود بودجه میخواهیم هنرستان بسازیم. در واقع هدف جامعه یاوری آن است که مدرسهسازی را تبدیل به هنرستانسازی کند ولی ساخت این مکانها هزینه بالایی دارد اما بسیار سودمند است

 

دادور در پاسخ به این سوال که این اولین بار است که این طرح اجرا میشود، عنوان کرد: این طرح در گذشته به صورت خیلی پراکنده انجام میشد ولی هم اکنون به طور مستمر و به شکل سیستماتیک برای اولین بار انجام میشود و میخواهیم این روند را ادامه دهیم.که در صورت وجود بودجه میخواهیم هنرستان بسازیم. در واقع هدف جامعه یاوری آن است که مدرسهسازی را تبدیل به هنرستانسازی کند ولی ساخت این مکانها هزینه بالایی دارد اما بسیار سودمند است.

مدیرعامل جامعه یاوری خراسان در پاسخ به این سوال که در جامعه یاوری خراسان تا به حال چند هنرستان ساخته شده  گفت: این تشکل اولین هنرستان را بعد از زلزله در بم ساخت که یکی از زیباترین هنرستانها با زیربنای پنج هزار مترمربع، 400 هنرورز تحت پوشش و دارای خوابگاه است.  همچنین در بهترین منطقه بم در یک باغ بسیار باصفا آموزش انجام میشود به گونهای که با حضور در این مکان لذت بخش و مفرح است.

وی در خصوص مشارکت کنندگان این طرح گفت: این طرح تنها با مشارکت مستقیم «جامعه یاوری» انجام شده و هیچکس کمک آنچنانی نکرده است جز این که در نوسازی بم در پایان مقداری یاری رساندند.

دادور افزود: به عنوان دومین طرح در قائن، هنرستان«دارالفنون شماره 2» ساخته شد که هم اکنون از آن بهرهبرداری شده است و  علاوه بر این یک هنرستان شبانهروزی هم به همت یکی از خیرین به نام آقای «مهندس وجیهالهی» در قائن ساختیم که این پروژه نیز به بهرهبرداری رسیده، این درحالی است که به دلیل علاقه به این اقدامات همواره در این جهت گام برمیداریم.

وی در خصوص ارتباط مستمر با دانش آموزان گفت: گاهی با آنان ارتباط داریم ولی تصمیم داریم که با تک تک آنها ارتباط  بگیریم اما فعلا به واسطه این که احساس نامطلوب  نکنند،  نمیخواهیم به عنوان دانش آموزان بیبضاعت به سراغشان برویم. در واقع از لحاظ روانی بسیار مواظب هستیم که شخصیت والای آنها  حفظ شود.

دادور در خصوص حامیان خارج از کشور این تشکل تصریح کرد: در خارج از کشور حامیانی داشتیم ولی بعد از تحریمها به دلیل مشکلات جابه جای پول،  حمایتها از بین رفت ولی مجدد به سراغ این افراد رفتیم.

مدیرعامل جامعه یاوری خراسان گفت: بین ما خیرین پراکنده هستند و کارهای ما نیز منحصر به استان خراسان نیست بلکه از مرزهای استان عبور کرده و حتی به هرمزگان هم رسیده است و کپرنشینهای هرمزگان را نیز به مدرسه دعوت کردهایم.

وی در پایان از همه  نیکو کاران علاقه مند به مشارکت در این طرح خواست کرد برای ارائه کمک های خود با جامعه یاوری تماس حاصل نمایند.