آزادی زندانیان دیه

 

 

پروژه هاي آزادی زندانیان دیه جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي

 

501

طرح آزادي زندانيان

 

مشهد

مشهد

آزادی

جامعه ياوري خراسان

 

000/000/500

آبان 87

اجرا شد