جامعه یاوری

 

هیات مدیره جامعه ياوري خراسان

  1.  

غلامحسين شافعي

رئیس هیات مدیره

محمد مظاهري

نائب رئیس هیات مدیره

حسين محمودي خراساني

خزانه دار

محمدرضا توکلی زاده

عضو هیات مدیره

مجيد محمدزاده طبسي

عضو هیات مدیره

حميد طيبي

عضو هیات مدیره

علي دادور

مدیر عامل

ناصر صادقی

عضو علی البدل

زهره پولادین

عضو علی البدل


هيات امنا جامعه ياوري

۱-مرحوم علي امير پور

 
۲- مرحوم سيد جواد شهرستاني

۳-آقاي جواد مهديزاده

۴-آقاي مهندس حميد طيبي

۵-آقاي مهندس مسعود يزدي

۶-آقاي مهندس غلامحسين شافعي

۷-آقاي مهندس محمد مظاهري

۸-آقاي مهندس مجيد محمدزاده طبسي

۹-آقاي مهندس حسين محمودي خراساني

۱۰-مرحوم سيد جلال سخاوتي

۱۱-آقاي غلامرضا صادقي

۱۲-اقاي مهندس محسن شركاء

۱۳-آقاي احمد جواهريان

۱۴-اقاي حسن هاديان

۱۵-آقاي علي دادور