پروژه های مدرسه سازی

 

پروژه هاي مدرسه سازی جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي

 

501

مدرسه

قاين

بركوك

امام محمد تقي

آقاي ناصر نويدنيا

25+256

000/000/500

15/2/1384

اجرا شد (15/10/1384)

 

502

مدرسه

قاين

محمدآباد

نصرت

آقاي ناصر نويدنيا

25+135

000/000/450

15/2/1384

اجرا شد (15/10/1384)

 

503

تكميل ساختمان مدرسه ناشنوايان

مشهد

ناحیه 7

سوم شعبان شماره 4

جامعه ياوري خراسان

600

000/000/10

11/10/1384

 

اجرا شد

 

504

هنرستان 480 نفره بم

كرمان

 

دارالفنون توس1

جامعه ياوري خراسان

8000

000/000/000/10

 

14/2/1384

اجرا شد 31/6/1385

 

505

توسعه مدرسه

قاين

نيگ

 

خانم نسرين امين اشريعه

90

000/000/240

مهر 85

 

اجراشد

 

 

506

هنرستان 330 نفره

قاين

قاين

دارالفنون توس2

آقاي مهندس وجيه الهي

1800

000/000/000/8

آبان 85

اجرا شد

 

 

507

هنرستان و مجتمع آموزشي

اسفراين

اسفراين

فرزانگان

 

آقاي مظاهري

2200

000/000/000/10

مهرماه 91

اجرا شد

 

508

مدرسه راهنمايي

قاين

قاین

 

آقاي هاديان

400

000/000/300

 

اجرا شد

 

509

مرکز آموزشی

شانديز

شانديز

یاسمن

جامعه ياوري خراسان

600

 

000/000/500/2

فروردين 86

اجرا شد

 

510

مجتمع استثنايي

تربت جام

تربت جام

آريا

خانم دكتر رحماني

800

 

000/000/500/3

ارديبهشت 86

اجرا شد

 

511

مجتمع استثنايي

سبزوار

ششتمد

زنده ياد محمد يوسف هاديان

آقای هادیان

600

000/000/300

مهرماه 88

اجرا شد

 

512

 

مدرسه راهنمايي دخترانه

قائن

قاین

صديقه الزهرا

خانم صديقه غفوري

600

000/000/000/1

تير86

اجراشد

 

513

مدرسه5 كلاسه

 

فريمان

لوشاب

مدرسه راهنمایی

آقاي احمد توكلي نبيلي

300

000/000/200

شهريور 86

اجراشد

 

514

دبستان دخترانه

چناران

يوردچوپان

ميرزا اسدا مدرس زاده رحماني

خانم دكتر رحماني

200

000/000/400

مهر 86

 

اجراشد

 

515

مرکز آموزش استثنایی نابینایان

مشهد

مشهد

بصیرت

آقای مهندس هادیان

 

 

خرداد 87

ششتمد جایگزین شد

 

516

خوابگاه نوجوانان يتيم هلال احمر

قاين

قاين

 

مهندس وجيه اللهي

 

000/000/170

آبان 87

 

اجراشد

 

517

سلف سرويس خوابگاه شبانه روزي دارالفنون

قاين

قاين

 

مهندس وجيه اللهي

 

000/000/500/2

آبان 87

اجرا شد

 

518

بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند

مشهد

تبادکان

 

بورسیه تحصیلی

اعضاء جامعه یاوری خراسان

 

ماهانه 000/000/20

92

در حال اجرا

 

519

مرکز آموزش اشتثنایی امام حسین

مشهد

بخش رضویه

امام حسین

آقای مهندس گلبان

400

000/000/000/1

آبان 93

در حال اجرا