پروژه های مدرسه سازی

 

معمولاً زمین مــدرسه را آمــوزش و پرورش از زمین های آموزشی در اختیار، به طــور رایگان به جامعه یاوری واگذار و تحویل می دهد و جامعه یاوری مقدمات مراسم کلنگ زنی را در مناطق فراهم و با یک تفاهمنامۀ 50% هزینه ها را آموزش و پرورش و 50% خیر تعهد می نمایند که در صــورت تنظیم قرارداد جامعه یاوری از آغاز تا پایان پروژه نظارت کرده و تفاهمنامه به نمایندگی از طرف خیر تنظیم و مدارک با سازمان نوسازی امضاء و تا پایان کار و رسیدن به بهره برداری با حضور خیر و نیکوکاران خیراندیش پروژه را افتتاح و در اختیار آموزش و پرورش منطقه می گذارد. (بدیهی است به هر دلیلی با 50% خیر کار باتمام نرسد آموزش و پرورش باید کار احداث را به پایان ببرد.)
ادامه کار با نقشه های استانداردی است که آموزش و پرورش برای واحدهای آموزشی در اختیار دارد به جامعه یاوری تحویل می شود و خیر متناسب با پولی که قصد هزینه کردن دارد، یکی از نقشه ها را از سه کلاسۀ روستائی در حدود 100 متر زیربنا تا هنرستان های صنعتی و کشاورزی پنج هزار متری انتخاب و با مشارکت آموزش و پرورش احداث می کند.
جامعه یاوری با یک برنامه زمانبندی شده به نظارت از پروژه می پردازد و به نسبت پیشرفت کار وجوه اخذ شده را به آموزش و پرورش منطقه تحویل می دهد، ناظر نوسازی بر ساخت واحد آموزشی نظارت می کند ولی جامعه یاوری نیز در صورت لزوم از ناظرین با سابقه به طور رایگان استفاده می کند.
اولویت ساخت مدرسه در مناطقی است که آموزش و پرورش امکان ساخت و ساز نداشته و چه بسا که از خیل همین محرومین روستاها نخبگانی ظهور کرده اند که نمونه های آن به عنوان محقق عالی مقام یا  در خارج از کشور افتخاری برای ایرانیان به نمایش گذاشته اند یا در داخل کشور برای شهر و روستای خود مفیدند و افتخار آفرین بوده اند.

 

پروژه هاي مدرسه سازی جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي

 

501

مدرسه

قاين

بركوك

امام محمد تقي

آقاي ناصر نويدنيا

25+256

500/000/000

1384/2/15

اجرا شد (15/10/1384)

 

502

مدرسه

قاين

محمدآباد

نصرت

آقاي ناصر نويدنيا

25+135

450/000/000

1384/2/15

اجرا شد (15/10/1384)

 

503

تكميل ساختمان مدرسه ناشنوايان

مشهد

ناحیه 7

سوم شعبان شماره 4

جامعه ياوري خراسان

600

10/000/000

1384/10/11

 

اجرا شد

 

504

هنرستان 480 نفره بم

كرمان

 

دارالفنون توس1

جامعه ياوري خراسان

8000

10/000/000/000

1384/2/14

اجرا شد 31/6/1385

 

505

توسعه مدرسه

قاين

نيگ

 

خانم نسرين امين اشريعه

90

240/000/000

مهر 85

 

اجراشد

 

 

506

هنرستان 330 نفره

قاين

قاين

دارالفنون توس2

آقاي مهندس وجيه الهي

1800

8/000/000/000

آبان 85

اجرا شد

 

 

507

هنرستان و مجتمع آموزشي

اسفراين

اسفراين

فرزانگان

 

آقاي مظاهري

2200

10/000/000/000

مهرماه 91

اجرا شد

 

508

مدرسه راهنمايي

قاين

قاین

 

آقاي هاديان

400

300/000/000

 

اجرا شد

 

509

مرکز آموزشی

شانديز

شانديز

یاسمن

جامعه ياوري خراسان

600

 

2/500/000/000

فروردين 86

اجرا شد

 

510

مجتمع استثنايي

تربت جام

تربت جام

آريا

خانم دكتر رحماني

800

 

3/500/000/000

ارديبهشت 86

اجرا شد

 

511

مجتمع استثنايي

سبزوار

ششتمد

زنده ياد محمد يوسف هاديان

آقای هادیان

600

300/000/000

مهرماه 88

اجرا شد

 

512

 

مدرسه راهنمايي دخترانه

قائن

قاین

صديقه الزهرا

خانم صديقه غفوري

600

3/000/000/000

تير86

اجراشد

 

513

مدرسه5 كلاسه

 

فريمان

لوشاب

مدرسه راهنمایی

آقاي احمد توكلي نبيلي

300

200/000/000

شهريور 86

اجراشد

 

514

دبستان دخترانه

چناران

يوردچوپان

ميرزا اسدا مدرس زاده رحماني

خانم دكتر رحماني

200

400/000/000

مهر 86

 

اجراشد

 

515

مرکز آموزش استثنایی نابینایان

مشهد

مشهد

بصیرت

آقای مهندس هادیان

 

 

خرداد 87

ششتمد جایگزین شد

 

516

خوابگاه نوجوانان يتيم هلال احمر

قاين

قاين

 

مهندس وجيه اللهي

 

170/000/000

آبان 87

 

اجراشد

 

517

سلف سرويس خوابگاه شبانه روزي دارالفنون

قاين

قاين

 

مهندس وجيه اللهي

 

2/500/000/000

آبان 87

اجرا شد

 

518

بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند

مشهد

تبادکان

 

بورسیه تحصیلی

اعضاء جامعه یاوری خراسان

 

ماهانه 20/000/000

92

در حال اجرا

 

519

مرکز آموزش اشتثنایی امام حسین

مشهد

بخش رضویه

امام حسین

آقای مهندس گلبان

400

1/000/000/000

آبان 93

در حال اجرا