جامعه یاوری

 

پروژه هاي مدرسه سازی جامعه ياوري خراسان

شماره طرح

نام طرح

نام منطقه

نام روستا

نام پروژه

نام باني

زيربنا

مبلغ سرمايه گذاري

( ريال )

تاريخ شروع

مراحل اجرايي


501

مدرسه

قاين

بركوك

امام محمد تقي

آقاي ناصر نويدنيا

25+256

500/000/000

1384/2/15

اجرا شد (15/10/1384)


502

مدرسه

قاين

محمدآباد

نصرت

آقاي ناصر نويدنيا

25+135

450/000/000

1384/2/15

اجرا شد (1384/10/15)


503

تكميل ساختمان مدرسه ناشنوايان

مشهد

ناحیه 7

سوم شعبان شماره 4

جامعه ياوري خراسان

600

10/000/000

1384/10/11


اجرا شد


504

هنرستان 480 نفره بم

كرمان


دارالفنون توس1

جامعه ياوري خراسان

8000

10/000/000/000


1384/2/14

اجرا شد1385/6/31


505

توسعه مدرسه

قاين

نيگ


خانم نسرين امين اشريعه

90

240/000/000

مهر 85


اجراشد506

هنرستان 330 نفره

قاين

قاين

دارالفنون توس2

آقاي مهندس وجيه الهي

1800


8/000/000/000

آبان 85

اجرا شد507

هنرستان و مجتمع آموزشي

اسفراين

اسفراين

فرزانگان


آقاي مظاهري

2200


10/000/000/000

مهرماه 91

اجرا شد


508

مدرسه راهنمايي

قاين

قاین


آقاي هاديان

400

300/000/000


اجرا شد


509

مرکز آموزشی

شانديز

شانديز

یاسمن

جامعه ياوري خراسان

600


2/500/000/000

فروردين 86

اجرا شد


510

مجتمع استثنايي

تربت جام

تربت جام

آريا

خانم دكتر رحماني

800


3/500/000/000

ارديبهشت 86

اجرا شد


511

مجتمع استثنايي

سبزوار

ششتمد

زنده ياد محمد يوسف هاديان

آقای هادیان

600

300/000/000

مهرماه 88

اجرا شد


512


مدرسه راهنمايي دخترانه

قائن

قاین

صديقه الزهرا

خانم صديقه غفوري

600

1/000/000/000

تير86

اجراشد


513

مدرسه5 كلاسه


فريمان

لوشاب

مدرسه راهنمایی

آقاي احمد توكلي نبيلي

300

200/000/000

شهريور 86

اجراشد


514

دبستان دخترانه

چناران

يوردچوپان

ميرزا اسدا مدرس زاده رحماني

خانم دكتر رحماني

200

400/000/000

مهر 86


اجراشد


515

مرکز آموزش استثنایی نابینایان

مشهد

مشهد

بصیرت

آقای مهندس هادیانخرداد 87

ششتمد جایگزین شد


516

خوابگاه نوجوانان يتيم هلال احمر

قاين

قاين


مهندس وجيه اللهي


170/000/000

آبان 87


اجراشد


517

سلف سرويس خوابگاه شبانه روزي دارالفنون

قاين

قاين


مهندس وجيه اللهي


2/500/000/000

آبان 87

اجرا شد


518

بورسیه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نیازمند

مشهد

تبادکان


بورسیه تحصیلی

اعضاء جامعه یاوری خراسان


ماهانه20/000/000

92

در حال اجرا


519

مرکز آموزش اشتثنایی امام حسین

مشهد

بخش رضویه

امام حسین

آقای مهندس گلبان

400

1/000/000/000

آبان 93

در حال اجرا520  مدرسه ابتدایی  تربت جام  احمدآباد صولت  مدرسه احمدآباد صولت  جامعه یاوری      اردیبهشت 96  در حال اجرا   
 521  مدرسه ابتدایی مشهد  مدرسه عطاا... طایفی  مدرسه ابتدایی  خانواده طایفی      96/5/18  کلنگ زنی